Ang lihim ng ang dating


05-Jan-2020 23:31

SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG MGA PANGINOON ANG PAPURI,, PARANGAL AT KALUWALHATIAN MAGPAKAILANMAN.

SIYA LAMANG ANG NARARAPAT SAMBAHIN AT PAGLINGKURAN.

Kapag nakatalikod ako sa pinto ng CR at nakaharap sa salamin, madilim ang mukha na makikita ko, salungat kasi ako sa ilaw.

Nawili ako na magkuskos ng tiles nang bigla akong nakaramdam ng pananayo ng aking mga balahibo.

Pakinggan mo sa Mateo -20.” Mateo -20 (Ang Dating Biblia 1905)Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito: Nang si Maria na kaniyang ina ay magaasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya’y nagdadalang-tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.

and contains rituals that have been proven very effective.

Hindi yung dokumento o akto ng pagkakasal ang mahalaga kundi ‘yung sincerity ng bawat isa in living together as husband and wife.” Galatians (Ang Dating Biblia 1905)Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao: Bagama’t ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon ma’y pagka pinagtibay, sinoman ay hindi makapagpapawalang kabuluhan, o makapagdaragdag man. Datapuwa’t samantalang pinagiisip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kaniya sa panaginip, na nagsasabi: Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa: sapagka’t ang kaniyang dinadalang-tao ay sa Espiritu Santo. May ibang mga katanungan ka bang nais mong masagot ni Bro. Mag inquire kung kailan ang susunod na Bible Exposition at magtanong ng LIVE.

Halimbawa, ganito ang isinulat ng awtor na si Anton Gill tungkol sa ating mga kapatid sa Nazi Germany: “Pinag-initan ng mga Nazi ang mga Saksi ni Jehova. Pero noong Linggo ng Disyembre 18, 2011, mahigit 78,000 sa ating mga kapatid na iba’t iba ang lahi mula sa South Africa at kalapit na mga bansa ang nagtipon sa pinakamalaking istadyum sa lunsod ng Johannesburg para sa isang espirituwal na programa. Pero higit sa lahat, binubuo kayo ng iba’t ibang lahi.” 3. Ipinakikita ng mga komentong ito mula sa mga di-Saksi na talagang natatangi ang ating internasyonal na kapatiran. Kaya kailangan nating dibdibin ang babala: “Siyang nag-iisip na nakatayo siya ay mag-ingat upang hindi siya mabuwal.”—1 Cor. (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.) (b) Ayon sa Colosas 3:5-9, anong mga gawain ang bahagi ng lumang personalidad?

ANG AKLAT NA ITO AY NAGTATAGLAY NG SAMU’T-SARING MGA KARUNUNGAN AT KAALAMANG HALAW SA NAPAKARAMING MGA AKLAT NA SULAT-KAMAY NG HINDI MGA KILALANG MGA MAY-AKDA.

ITO PO AY AKIN PONG NILIKOM AT ISINULAT SA AKLAT NA ITO UPANG MAGING TULONG PO SA MGA TAONG NAIS NA TAHAKIN ANG LANDAS NG PAG-EESPIRITUAL, AT UPANG MANATILI SA ATIN ANG MGA ISINULAT NG ATING MGA NINUNO UPANG HINDI ITO MABAON SA LIMOT.

UNA ANG DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON.

SIYA LAMANG ANG ATING SASAMBAHIN AAT PAGLILINGKURAN.Please send additional amount of 150 Php for postal and handling or send additional amount of 300 Php for LBC Express Padala, this is available only within the Philippines (Luzon, Vizayas, Mindanao). No part of this book maybe reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system without written permission from the author.